psav zdjęcie główneCo to jest giełda papierów wartościowych?Giełda papierów wartościowych jest swego rodzaju miejscem, gdzie spotykają się przedsiębiorstwa sprzedające swoje udziały (najczęściej akcje) – spółki akcyjne oraz inwestorzy gotowi te udziały kupić – akcjonariusze.Giełda pełni też rolę agencji informacyjnej – zawiadamia o koniunkturach na rynku kapitałowym oraz w poszczególnych segmentach giełdy.Jak przebiegają transakcje na giełdzie?By móc kupować akcje na giełdzie, trzeba założyć rachunek inwestycyjny w licencjonowanym przez KNF domu maklerskim. Rachunek ten umożliwia przechowywanie wszelakich instrumentów finansowych oraz obracanie nimi. Umowę o prowadzenie rachunku inwestycyjnego zawrzeć można w punkcie obsługi klienta lub
złożyć wniosek on-line. Przy wyborze drugiej opcji, dokument do podpisu
dostarcza kurier. Po założeniu rachunku należy wpłacić na niego
określoną sumę, którą zainteresowany chciałby zainwestować. Rachunek ze
środkami pieniężnymi umożliwia rozpoczęcie poszukiwań instrumentów
finansowych, które chcielibyśmy nabyć, np. akcji. Ich kupno odbywa się
za pośrednictwem złożenia zlecenia – najczęściej przez internet – które
trafia kolejno do domu maklerskiego, a następnie do systemu
transakcyjnego GPW.Na giełdzie spotykają się dwa rodzaje
oczekiwań. Sprzedający chcą zbyć udziały w zamian za gotówkę, a kupujący
oferują gotówkę, by uzyskać prawo własności względem danego
przedsiębiorstwa.Chcąc kupić lub sprzedać akcje można posłużyć się
zleceniem z limitem lub tzw. zleceniem „po każdej cenie” (PKC). W
przypadku pierwszego określamy ilość akcji, które chcielibyśmy
kupić/sprzedać oraz satysfakcjonującą nas cenę. Zlecenie PKC jest
szczególnym rodzajem zleceń na GPW, ma ono pierwszeństwo przed innymi
zleceniami, zostaje zrealizowane w całości, natychmiast po wprowadzeniu
do systemu. Inwestor składający tego typu zlecenie godzi się na każdy
kurs po jakim może być ono zawarte, ważna jest dla niego jedynie
całkowita realizacja zlecenia.Przedmiotem transakcji na GPW
mogą być nie tylko akcje, ale też m.in.: obligacje, prawa poboru,
jednostki ETF, opcje czy kontrakty terminowe.Co to jest spółka akcyjna?Spółka akcyjna jest najwyżej zorganizowaną formą spółki handlowej, która posiada osobowość prawną. Może prowadzić działalność w dowolnym zakresie i wielkości. Jej kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej – wszystkie mają jednakowe znaczenie oraz wartość. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ewentualna strata akcjonariusza ogranicza się do wysokości zapłaconej ceny emisyjnej akcji lub ceny jej nabycia na rynku wtórnym, np. na giełdzie. Spółka akcyjna posiada następujące organy:  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; Rada Nadzorcza, sprawująca stały nadzór nad działalnością spółki;  Zarząd Spółki, prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na wobec osób trzecich. Zasady funkcjonowania spółki akcyjnej, kompetencje jej organów i wysokość kapitałów są określone w jej statucie a w pozostałych kwestiach – w kodeksie spółek handlowych.Co to jest akcja?Przedmiotem większości transakcji zawieranych na giełdzie są akcje. Mianem tym określa się papier wartościowy potwierdzający udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Udział ten jest uzależniony od ilości posiadanych akcji. Jeżeli wyemitowano 100 000 akcji, a akcjonariusz posiada 10 000 z nich, to jest właścicielem jednej dziesiątej przedsiębiorstwa.Jakie przywileje posiada akcjonariusz?Akcjonariusze są rzeczywistymi właścicielami firmy, której akcje nabyli. Co za tym idzie – przysługuje im szereg przywilejów wynikających z zajmowanej pozycji. Należą do nich: pobieranie dywidendy, czyli części zysku netto wypracowanego przez firmę, którą przeznacza się do wypłaty akcjonariuszom spółki; udział w aktywach firmy;korzystanie z maszyn, urządzeń, nieruchomości, zapasów materiałów, wytworzonych produktów, które stanowią własność przedsiębiorstwa; uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, podczas których mogą zostać podjęte uchwały dotyczące:podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; upublicznienia spółki (dematerializacja akcji); zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych;nabycia własnych akcji; umorzenia akcji; zawarcia umowy między spółką dominującą a spółką zależną przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę; użycia kapitału zapasowego i rezerwowego; zmiany przedmiotu działalności spółki; powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki w przypadku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego; powoływania i odwołania członków rady nadzorczej; odwoływania lub zawieszenia w czynnościach członków zarządu, jeżeli statut tak przewiduje;rozwiązania spółki lub przeniesienie jej siedziby za granicę; innych zagadnień określonych w kodeksie spółek handlowych oraz statucie.>>> Polecamy: Gigantyczne zyski największych spółek. Orlen w 2017 r. zarobił 7 mld zł