psav zdjęcie główneRating został utrzymany na dotychczasowym poziomie CCC z perspektywą negatywną.
„Zmiana oznaczenia ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack na „CCC(d)” związana jest z zaprzestaniem płatności bieżących odsetek oraz kwot nominalnych wielu serii wymagalnych obligacji wyemitowanych przez spółkę, a także ze złożeniem w sądzie przez zarząd GetBack wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego” – głosi komunikat.
Ponieważ zdarzenie to, dodaje komunikat, spełnia definicję niewypłacalności, stosowaną przez agencję ratingową EuroRating, agencja zmieniła dotychczasowe dodatkowe oznaczenie ratingu nadanego spółce GetBack z „selective default” (sd) na „default” (d).
„Agencja zaznacza jednocześnie, że ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating nie są wyłącznie szacunkami prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności ocenianego podmiotu („probability of default”), lecz stanowią łączną szacunkową ocenę ryzyka poniesienia straty (tj. ostatecznej utraty części lub całości należności finansowych wraz z ewentualnymi odsetkami) przez wierzycieli ocenianego podmiotu w wyniku wystąpienia jego niewypłacalności” – czytamy.
Zarazem agencja szacuje obecnie, że wskaźnik odzyskania wierzytelności dla obligacji niezabezpieczonych (których dotyczy nadany rating) nie będzie zerowy, pomimo uznania spółki GetBack jako niewypłacalnej, obecny rating kredytowy „CCC(d)” (czwarty najniższy w 20-stopniowej skali ratingowej stosowanej przez EuroRating) nie został automatycznie obniżony do najniższego poziomu – „D”.
„Negatywna perspektywa ratingu wynika z oceny agencji, że istnieje obecnie wysoka niepewność odnośnie szacowanego wskaźnika odzyskania wierzytelności z tytułu obligacji niezabezpieczonych (których dotyczy nadany spółce GetBack ogólny rating dla emitenta)” – głosi komunikat.
EuroRating w komunikacie zwraca uwagę, że GetBack nadal nie opublikował sprawozdania finansowego za 2017 rok, nie została też jak dotąd opublikowana opinia audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok. Brak także również sprawozdania finansowego GetBack za I. kwartał 2018 r., które mogłoby przybliżyć aktualną sytuację finansową spółki – zaznacza komunikat.
„Według dostępnych obecnie publicznie informacji, założenia planu naprawczego we wnioskowanym przez GetBack postępowaniu układowym nie zakładają dokapitalizowania spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy, lecz zamianę istotnej części zadłużenia z tytułu obligacji na nowe akcje spółki (przy relatywnie wysokiej cenie emisyjnej). Pozostała część zadłużenia finansowego miałaby natomiast zostać spłacona w gotówce w ciągu siedmiu lat” – czytamy w komunikacie EuroRating.
Agencja wskazuje zarazem, że „istnieje ryzyko, iż na otwarcie postępowania układowego nie wyrazi zgody sąd, a nawet w przypadku otwarcia takiego postępowania nie jest pewne, czy układ zostanie zatwierdzony przez wierzycieli (problemem może bowiem okazać się m.in. bardzo duża ich liczba)”.>>> Czytaj też: GetBack miał plan ekspansji transgranicznej. Przestraszył się KNF