psav zdjęcie główneZysk operacyjny wyniósł 446 mln zł wobec 696,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2422,9 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 2317,5 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2018 r. spółka miała 1 078 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 430,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 933,5 mln zł w porównaniu z 4 693,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk operacyjny w I poł. br. wyniósł 1 397,94 mln zł wobec 1 742,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 1 767,1 mln zł wobec 2 152 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA bez zdarzeń jednorazowych – odpowiednio: 2 019,2 mln zł wobec 2 230,7 mln zł.  „Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 4 933,5 mln zł, tj. o 240 mln zł wyższym niż w tym samym okresie 2017 roku. Na wyższy poziom uzyskanych przychodów miały przede wszystkim wpływ wyższe przychody ze sprzedaży koksu o 268,6 mln zł (16,3%) oraz węglopochodnych o 68,2 mln zł (46,3%). Wyższe przychody ze sprzedaży koksu wynikają przede wszystkim z wyższej średniej ceny sprzedaży o 120,34 zł/t, tj. o 12,6%. Natomiast na wzrost przychodów ze sprzedaży węglopochodnych wpływ miała przede wszystkim osiągnięta wyższa cena sprzedaży smoły. W analizowanym okresie odnotowano natomiast niższe o 94 mln zł (3,4%) przychody ze sprzedaży węgla, na co decydujący wpływ miał spadek średnich cen sprzedaży węgla koksowego o 8,5% pomimo większego o 6,7% wolumenu sprzedaży tego węgla” – czytamy w raporcie. Gotówkowy koszt wydobycia węgla (mining cash cost) za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku ukształtował się na poziomie 2 825,8 mln zł, tj. o 582,1 mln zł (25,9%) wyższym niż w analogicznym okresie 2017 roku, podano także. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 980,89 mln zł wobec 1499,85 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.