psav zdjęcie główne”Decyzja o ewentualnym odwieszeniu notowań instrumentów finansowych wyemitowanych przez GetBack SA, których notowania zostały zawieszone decyzją z dnia 16 kwietnia 2018 r. zostanie podjęta po opublikowaniu przez emitenta raportu rocznego za rok 2017″ – czytamy w komunikacie.  17 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie KNF. Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. Komisja podała w komunikacie, że ustalenia dokonane w ramach działań nadzorczych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wykazały, że mogą występować istotne nieprawidłowości związane z należytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez GetBack. W szczególności przeprowadzona analiza wersji wydarzeń wskazuje, że wbrew treści raportu spółki, informacja w zakresie rzekomo prowadzonych rozmów na temat finansowania nie była przedmiotem uzgodnień między spółką a Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) i PKO Bankiem Polskim.  „W ramach sprawowanego przez KNF nadzoru prowadzone są działania mające na celu wyjaśnienie prawidłowości wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przewidzianych w ustawie o ofercie publicznej oraz rozporządzeniu MAR” – czytamy dalej. UKNF prowadzi też czynności kontrolne w związku z faktem posiadania przez GetBack zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.  „Niezależnie od powyższego, UKNF informuje, że podjął działania mające na celu ustalenie zaangażowania poszczególnych instytucji finansowych w pośrednictwo oferowania obligacji wyemitowanych przez GetBack SA i ewentualnych nieprawidłowości w tym procesie. Z informacji przekazanych do UKNF przez PFR w ramach wyjaśnień, o których nowa w pkt III komunikatu wynika, że na dzień 31 marca 2018 r. Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 2.587.000.000 zł, których posiadaczami było 9.242 podmiotów, w tym 9.064 osoby fizyczne i 178 instytucji finansowych” – podano także. 20 kwietnia br. UKNF złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Tego samego dnia przewodniczący KNF wydał postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na GetBack SA kary administracyjne. „Jednocześnie UKNF informuje, że wystąpił do organów spółki o podjęcie odpowiednich działań w zakresie dofinansowania emitenta oraz o prowadzenie dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji spółki. Dodatkowo należy podkreślić, że w ramach podejmowanych działań nadzorczych UKNF kilkukrotnie wzywał organy emitenta do wykonywania obowiązków informacyjnych, wynikających z obowiązujących przepisów, w sposób zapewniający inwestorom dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących sytuacji emitenta”- podsumowano.  GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW. >>> Czytaj też: Bitbay ma plan „B”. Emigrację