Program będzie przewidywał emisję obligacji na następujących warunkach:
1) Obligacji będą emitowane w seriach do łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000 zł
2) Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone lub zabezpieczone;
3) Proponowanie nabycia obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
4) Obligacje emitowane będą w formie zdematerializowanej (…)
5) Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
6) Obligacje będą nominowane w złotych lub w euro i będą uprawniały do świadczeń pieniężnych, przy czym jeżeli obligacje będą nominowane także w euro wówczas jednostkowa wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła, w zależności od waluty emisji 1 000 zł, lub 1 000 euro lub wielokrotność tych kwot w walucie emisji;
7) świadczenia emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania” czytamy w komunikacie.
Każdorazowo, szczegółowe warunki emisji danej serii obligacji będą określane przez zarząd emitenta, podano także.
Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Należy do grupy Banku Pekao – jednego z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, którego akcje są notowane na GPW od 1998 roku.