Inpro Hotel Mikołajki – spółka zależna Inpro – podpisał ze spółką Dobry Hotel Mięczkowski umowę dzierżawy obiektu hotelarskiego w Mikołajkach o nazwie „Hotel Mikołajki”, podało Inpro. Na mocy umowy Dobry Hotel Mięczkowski przejmie też prawa i obowiązki wynikające z umów najmu apartamentów, zlokalizowanych w tym samym budynku, co hotel, ale stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe, będące własnością osób trzecich, a także wstąpi w inne stosunki zobowiązaniowe dotyczące prowadzenia tego obiektu hotelowego, podano w komunikacie.  Polimex-Mostostal Polimex-Mostostal zawarł z GE Power list intencyjny (LOI) w sprawie współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka. „Na podstawie LOI strony wyraziły intencję do zawarcia umowy podwykonawczej w zakresie jednej lub kilku z następujących opcji: (i) prace budowlane, (ii) dostawa konstrukcji stalowych oraz (iii) montaż konstrukcji stalowych. Ponadto, strony w drodze odrębnego uzgodnienia mogą podjąć współpracę w zakresie: (i) prac projektowych oraz (ii) innych usług i dostaw wymaganych dla realizacji Projektu Ostrołęka” – czytamy w komunikacie. List intencyjny obowiązuje do dnia 30 września 2018 r. lub do momentu doręczenia drugiej stronie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od negocjacji. Bank Pekao Agencja S&P Global Ratings podtrzymała długoterminową ocenę ratingową Banku Pekao na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podał bank. „Jako jeden z kluczowych elementów oceny ratingowej, S&P wzięła pod uwagę możliwość potencjalnego wsparcia ze strony PZU S.A., strategicznego akcjonariusza banku. Wysokie oceny ratingowe Banku Pekao S.A., zdaniem S&P Global Ratings, odzwierciedlają również korzyści osiągane przez bank dzięki silnej pozycji i marce na rynku, komforcie szerokiego dostępu do finansowania działalności na rynku detalicznym oraz stabilnym udziałom w rynku zarówno kredytów, jak i depozytów” – czytamy w komunikacie. S&P spodziewa się kontynuacji przez zarząd banku selektywnej dynamiki wzrostowej banku przy zachowaniu obecnego profilu ryzyka w perspektywie oceny ratingowej, podano także.  Rawlplug Akcjonariusze Rawlplug podjęli uchwałę o wypłacie 10,74 mln zł dywidendy, co daje 0,33 zł na akcje, podała spółka. „Zgodnie z podjętą uchwałą, zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł, tj. kwotę 33 gr na jedną akcję” – czytamy w komunikacie. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 32 560 000 akcji Rawlplug, podano także. Medicalgorithmics Medicalgorithmics podpisał z firmą m-Health Solutions z Kanady umowę na dystrybucję i sprzedaż systemu do diagnostyki arytmii. m-Health Solutions zobowiązała się do zakupu i aktywacji 1 tys. urządzeń PocketECG w pierwszym roku współpracy, podał Medicalgorithmics. „m-Health Solutions będzie sukcesywnie kupował urządzenia, a po ich aktywacji płacił Medicalgorithmics miesięczną opłatę abonamentową za korzystanie z sytemu PocketECG. Firma m-Health Solutions będzie świadczyła kompleksowe usługi diagnostyki kardiologicznej, w tym jest odpowiedzialna za przygotowywanie raportów z badania urządzeniem PocketECG” – czytamy w komunikacie.  IMC IMC podsumowała wstępne wyniki za I półrocze 2018 r. i rozważa możliwość wypłaty śródrocznej dywidendy na kwotę ok. 13 mln USD, podała spółka. „Decyzja o wypłacie dywidendy tymczasowej za I półrocze 2018 r. zostanie podjęta przez zarząd spółki po wynikach raportu niezależnego biegłego rewidenta i opublikowana na początku września 2018 r.” – czytamy w komunikacie. Rafako Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System wybrał ofertę Rafako złożoną w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa (lider konsorcjum), jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym w przedmiocie wykonania robót budowlanych pn. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń”, podało Rafako. Wartość oferty konsorcjum to łącznie 687 mln zł netto (tj. 845 mln zł brutto), z czego udział spółki wynosi 50%. „Termin realizacji zadania to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Procedura przetargowa przewiduje 10-dniowy termin na wniesienie odwołania od decyzji inwestora” – czytamy w komunikacie.  Introl  Rada nadzorcza Introlu powołała zarząd kolejnej wspólnej kadencji z Józefem Bodzionym na stanowisku prezesa i Dariuszem Bigajem na stanowisku wiceprezesa, podała spółka. Józef Bodziony pełni funkcję prezesa Introl S.A. od czerwca 2015 roku. Dariusz Bigaj pełni funkcję wiceprezesa spółki od 2016 roku, a wcześniej zajmował w niej stanowisko dyrektora finansowego. >>> Zobacz też rekomendacje   ZE PAK Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) powołała zarząd na nową VII kadencję w niezmienionym składzie, z Adamem Kłapsztą na stanowisku prezesa, podała spółka. >>>>   Alior Bank Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 rok, podała spółka. >>>>   Polnord   Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. >>>>   Prime Car Management Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, akcjonariusz Prime Car Management (PCM), złożył projekt uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 29 czerwca, w którym proponuje, by zysk netto spółki za 2017 r., w wysokości 37,33 mln zł został przekazany w całości na kapitał zapasowy, podało PCM. >>>>  PlayWay Akcjonariusze Ultimate Games: PlayWay oraz prezes Mateusz Zawadzki zawarli umowę, zgodnie z postanowieniami której intencją stron jest ciągłe budowanie wartości spółki i stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących dla prezesa zarządu, polegających na możliwości odkupu części akcji spółki po określonej w umowie akcjonariuszy cenie i pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w umowie, podało Ultimate Games. >>>>   Sygnity Sygnity odnotowało 3,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. roku finansowego 2017/2018 (1 października 2017 – 31 marca 2018) wobec 23,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Sescom Sescom odnotował 3,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017/2018 (1 października 2017 – 31 marca 2018) wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Eurocash Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację w związku z planowanym nabyciem udziałów w spółce Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Spółka prowadzi 26 sklepów pod szyldem Lewiatan, podał Eurocash. Sprzedającym jest Asteria Holding, której jednym z udziałowców jest Wojciech Kruszewski, wieloletni prezes Lewiatan Holding. >>>>  Kredyt Inkaso Grupa Kredyt Inkaso nabyła w Polsce, Rosji, Bułgarii i Rumunii od stycznia do maja bieżącego roku portfele, składające się z wierzytelności detalicznych, pożyczkowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych, o łącznej wartości nominalnej 340,4 mln zł, podała spółka. >>>>   Vivid Games Gra „Space Pioneer” osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. >>>>   Budimex Oferta konsorcjum Strabagu i Budimeksu (udziały w konsorcjum po 50%), warta 465,97 mln zł netto, została najwyżej oceniona w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na „Projekt i budowę autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00”, podał Budimex. >>>>   Robyg Robyg postanowił wyemitować obligacje serii PB do łącznej maksymalnej kwoty 100 mln zł w terminie do 5 lipca, podała spółka. „Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR6M) powiększoną o marżę w wysokości 2,85% w skali roku (tj. WIBOR 6M + 2,85%)” – czytamy w komunikacie. Wcześniej na początku czerwca br. spółka podała, że rozważa wyemitowanie pięcioletnich, niezabezpieczonych obligacji serii PB na kwotę nie wyższą niż 100 mln zł do 29 czerwca 2018 r., w ramach programu o wartości do 400 mln zł.  Getin Noble Bank Getin Noble Bank (GNB) w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) uruchomił nowy program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Łączna pula środków dla dwóch województw objętych programem to blisko 200 mln zł, podał bank. >>>>  LW Bogdanka Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali o przerwie w obradach walnego zgromadzenia do 20 lipca br., wynika z uchwał podjętych na walnym. >>>>  Vistalu Gdynia Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Vistalu Gdynia w restrukturyzacji wydał postanowienie zatwierdzające plan restrukturyzacyjny sporządzony w postępowaniu sanacyjnym spółki, podał Vistal. >>>>  PCC Rokita Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita w związku z ofertą publiczną obligacji w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała Komisja. >>>>   Comarch Comarch podpisał umowę z koreańskim operatorem LG U+ na prace, obejmujące całkowitą przebudowę zasobów sieciowych i zarządzania usługami koreańskiego operatora. Zmiany, będące etapem wstępnym wdrożenia sieci 5G, dotkną przede wszystkim obszarów dostarczania i monitorowania usług sieciowych, podała spółka. >>>>    GTC Globe Trade Centre (GTC) ukończyło projekt biurowy GTC White House w stolicy Węgier, o łącznej powierzchni najmu 21,5 tys. m2, podała spółka. >>>>