Kopex   Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r. na na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. „Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto Kopex S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 66 354 022,37 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób do rozliczenia pozostaną straty z lat ubiegłych w kwocie 15.710.818,37 zł” – czytamy w uchwale. W ujęciu jednostkowym zysk netto Kopeksu w 2017 r. wyniósł 66,35 mln zł wobec 895,84 mln zł straty rok wcześniej.  JSW Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. Zgodnie z uchwałą, zysk netto za 2017 w kwocie 2,42 mld zł przeznaczono w całości na kapitał zapasowy. W marcu br. JSW podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez spółkę, zarząd spółki w 2018 r. powinien był rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. >>> Zobacz też rekomendacje    Ursus  Rada nadzorcza Ursusa powołała na nową kadencję zarząd w niezmienionym składzie, z Karolem Zarajczykiem jako prezesem, podała spółka. >>>>  T-Bull T-Bull planuje wprowadzanie swoich kluczowych gier na platformę Steam, poinformował ISBnews członek zarządu Damian Fijałkowski. >>>>   T-Bull prowadzi rozmowy o pozyskaniu partnera na rynku chińskim, żeby wprowadzić swoje gry do dystrybucji w Chinach, poinformował ISBnews.tv członek zarządu Damian Fijałkowski. >>>>  Globalworth Poland  Dywidenda dla akcjonariuszy Globalworth Poland w wysokości 0,11 zł za akcję z powodów technicznych zostanie wypłacona 29 czerwca 2018 r., podała spółka. >>>>  Action Kontrola przeprowadzona w Action przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wykazała, że brak jest podstaw do odmowy prawa obniżenia kwoty podatku o podatek naliczony w okresie od sierpnia 2014 r. do marca 2015 r., podała spółka po otrzymaniu wyniku kończącego postępowanie kontrolne. >>>>  MCI Capital Krzysztof Stupnicki złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa MCI Capital z dniem 28 czerwca 2018 r., podała spółka. >>>>   Bank Pekao Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank Pekao bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.>>>>  Unimot   Strategia Unimotu na lata 2018-2023 przewiduje m.in. osiągnięcie 75 mln zł EBITDA w 2023 r. i rozwój sieci stacji paliw Avia do 200 stacji w 2023 r., podała spółka.>>>>   Strategia Unimotu na lata 2018-2023 przewiduje przeznaczanie co najmniej 30% zysku netto na dywidendę, podała spółka. >>>>  Getin Noble Bank Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczącego zniesienia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Getin Noble Bank (GNB), podał bank. >>>>  Benefit Systems Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems, otrzymała postanowienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wszczęciu, m.in. przeciwko Fit Invest oraz Benefit Systems, postępowania antymonopolowego, podał Benefit Systems. >>>>